ข้อตกลงและเงื่อนไข

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่ www.manuhub.asia ข้อตกลง และเงื่อนไขดังจะกล่าวต่อไปนี้ ใช้ได้กับเว็บไซต์ www.manuhub.asia ซึ่งบริษัทได้ก่อตั้งในประเทศไทยภายใต้การจดทะเบียนเลขที่ 0105543011261โดยที่ตั้งของบริษัทอยู่ที่ 48 ซ.งามวงศ์วาน 8, ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน, อ.เมือง, จ.นนทบุรี 11000 และเป็นบริษัทของคนไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เป็นการยืนยันว่าคุณเข้าใจทั้งหมดแล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้

ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือ ลบบางส่วน ของข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ในการใช้งานได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่ออยู่บนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นประจำเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปนี้หลังการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้งาน ถือว่าคุณยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นไปโดยปริยาย

การใช้งานเว็บไซต์

อนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ โดยที่ท่านต้องยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ของการใช้เว็บไซต์นี้ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่อธิบายไว้ตามวัตถุประสงค์ข องการซื้อสินค้าสำหรับลูกค้าได้ทั่วไป และเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น

ข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิกหรือการลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นข้อมูลปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และถ้าข้อมูลดังกล่าวมีกา รเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรหัสผ่าน และระบุบัญชีอื่นๆให้มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชี คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระ ทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้หากคุณไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของคุณได้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมใน ความเสียหายที่เกิดขึ้นของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นผลจากการกระทำใดๆ

ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนคุณยินยอมที่จะได้รับข้อมูลจากอีเมล์การส่งเสริมการขายจากเว็บไซต์ซึ่งคุณก็สามารถเลือกที่จะไม่รับได้

การยอมรับในการสั่งซื้อ และข้อกำหนดของราคา

ในกรณีที่สินค้ามีความต้องการทางตลาดสูง หรือมีราคาสูงทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดสิทธิ์ในการสั่งซื้อของลูกค้า หรือในทางกลับกันหากเว็บไซต์ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ด้วยเหตุผลใดๆ เว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใดๆ ในเวลาใดๆ ทางเว็บไซต์อาจจะทำการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณก่อนยอมรับการสั่งซื้อ

เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลราคาสินค้าถูกต้องที่สุดภายในเว็บไซต์ของเรา แต่อาจจะมีข้อผิดพลาดที่ยังคงเกิดขึ้นเช่น กรณีที่ราคาของรายการจะไม่แสดงอย่างถูกต้องบนเว็บไซต์

ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งใดๆ ในกรณีที่รายการใดรายการหนึ่งที่มีราคาที่ผิดจากความจริง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว หรือไม่ว่าคำสั่งได้รับการยืนยันและ/หรือ มีการตัดเงินบัญชีบัตรเครดิตของคุณเรียบร้อยแล้ว

ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย

ในทุกกรณีทางเว็บไซต์ไม่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลใดในความเสียหายไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม พิเศษ ต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นใด (รวมถึงการเสียกำไร การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลหรือโปรแกรม หรือข้อมูลอื่นในระบบรับข้อมูลของท่าน) อันเกิดจากการใช้หรือการไม่อาจใช้ข้อมูล เอกสาร หรือฟังก์ชั่นของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าเราได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดมีขึ้นจากการใช้ดังกล่าวแล้วก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงหรือเลิกใช้

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไข หรือเพิกถอนการใดๆ หรือทั้งหมดของสิทธิ์ของคุณที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา เมื่อสิ้นสุดของข้อตกลงนี้คุณยอมรับที่จะยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานในเว็บไซต์เราทั้งหมด และการใช้เว็บไซต์ในทั้งหมดหรือบางส่วนนี้ การสิ้นสุดของข้อตกลงนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิ์ตามกฎหมายและข้อผูกพัน (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อผูกพันการชำระเงิน) ของกิจการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยกเลิก คุณยอมรับว่าเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใดที่เป็นผลมาจากการระงับดังกล่าวใดๆ หรือเลิกจ้าง หากคุณไม่พอใจกับเว็บไซต์หรือไม่พอใจกับเงื่อนไขใดๆ ตามเงื่อนไข และกฎกติกา นโยบาย แนวทาง คุณมีสิทธิ์ที่จะหยุดการใช้เว็บไซต์เราโดยทันที

ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซด์ต์ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ข้อความกราฟิก, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียง, การคัดสรร และการจัดเรียง รวมไปถึงซอฟแวร์ ซอร์สโค้ด และซอฟต์แวร์ที่รองรับต่างๆ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย และอนุสัญญาระหว่างประเทศ ดังนั้นเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชอบธรรม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ จะต้องถูกตีความ และควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย ***ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดทางเรื่องราคา ข้อมูลรายละเอียดสินค้า และรูปภาพสินค้าบนเว็บไซต์ในทุกกรณี***

การรับประกันสินค้าของ มนู ฮับ ช้อปออนไลน์

สินค้าทั่วไป

- ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 6 เดือน ถึง 1 ปี ขึ้นอยู่แต่ละชนิดสินค้า

สินค้าราคาพิเศษ/สินค้าลดราคาล้างสต็อค

- สินค้าลดราคาพิเศษ ระยะเวลาการรับประกัน 0 - 3 เดือน - สินค้าลดราคาล้างสต็อค สินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน *สำหรับเงื่อนไขการรับประกันสินค้าราคาพิเศษจะพิจารณาเป็นกรณีไปตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาประกัน

1. ทางลูกค้าส่งเรื่องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าต้องการเคลมสินค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 2. ทางลูกค้าส่งสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาประกันให้กับทางมนูฮับ โดยทางลูกค้าเป็นผู้จัดส่ง 3. เราจะตรวจสอบสินค้า โดยสินค้าที่อยู่ในประกันจะสามารถเคลมสินค้าได้เมื่ออยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเท่านั้น 4. ทางเราจะดำเนินการซ่อม หรือเคลมสินค้าตัวใหม่ หรือคืนจำนวนเงินคิดตามมูลค่าสินค้าที่ไม่เกิน 50% หากสินค้ารายการนั้นไม่มีสินค้าทดแทนหรือกรณีเร่งด่วน 5. ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าคืนให้ลูกค้าหลังจากดำเนินการตรวจสอบ หรือซ่อมเรียบร้อยแล้ว