นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ว่าด้วยเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ เราจะจัดเก็บ, บันทึก, ยึดถือ, เก็บรักษา, เปิดเผย, โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตาม พรบ.คอมพิวเตอร์แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น การปกป้องรักษาข้อมูล เป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา เราจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับเราเท่านั้น ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลใดๆกับเรา จนกว่าท่านจะซื้อสินค้าหรือท่านจะเข้าสู่ระบบของเรา หากท่านมีความคิดเห็น, แนะนำ, ติชม หรือต้องการติดต่อเรา ท่านสามารถติดต่อได้ทาง อีเมล์, หรือสายด่วนโทร. 090 959 7717 ในกรณีที่ท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายอื่นให้แก่เรา จะถือว่าท่านได้รับความยินยอม หรือได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นที่จะเปิดเผย และส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้นๆแก่เราแล้ว หากท่านสมัครสมาชิกโดยผ่านบัญชีอื่นหรืออีเมล์อื่นๆของท่าน เราอาจเข้าถึงข้อมูลในบัญชีอื่นๆของท่านโดยที่ท่านให้ไว้โดยสมัครใจ

การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลของกับบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นๆ นอกจากบริษัทในเครือ และผู้เกี่ยวข้องในด้านการขาย, การขนส่งหรือการชำระเงินหรือที่เกี่ยวข้องอื่นๆของท่านจาก มานูฮับ ช้อปออนไลน์ ดังกล่าวต่อไปนี้ - เพื่อการให้บริการ (ตามความหมายที่ได้ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) - เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ หรือตัวแทนขาย - เพื่อการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะขายผ่านเว็บไซต์หรือตัวแทนขาย - เพื่อการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านเว็บไซต์ หรือตัวแทนขาย - เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล - เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานที่ท่านมีกับเราเพื่อตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวเนื่องจากการจ่ายเงินที่ท่านได้ทำขึ้นผ่านเว็บไซต์ หรือเพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ และพฤติกรรมการใช้งาน เพื่อจะได้จัดส่งข้อมูลที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน หรือได้รับการการร้องขอจากท่าน เว้นแต่ท่านได้ปฏิเสธการรับข้อมูลจากเรา - เมื่อท่านได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีกับเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด และโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้ตลอดเวลา - ในกรณีที่ มนูฮับ ช้อปออนไลน์ ถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฎหมาย มานูฮับ ช้อปออนไลน์ จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอก และบริษัทในเครือของเราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่นๆในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น - มนูฮับ ช้อปออนไลน์ ไม่เคย และไม่ได้ทำธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก

การเพิกถอนความยินยอม

ท่านสามารถคัดค้านการใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในการทำกิจกรรมต่างๆ หรือเพื่อวัตุประสงค์อื่นๆที่ได้แจ้งไว้ข้างบน โดยติดต่อผ่าน อีเมล์, สายด่วนโทร. 090 959 7717 โปรดทราบว่าหากท่านได้ส่งคำคัดค้านการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลการจัดส่งสินค้าหรือบริการอื่นแก่ท่านตามสัญญาได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว

การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลา โดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของท่านบนเว็บไซต์ของ มนูฮับ หลังจากนั้นเราจะส่งข้อมูลที่ท่านได้เปลี่ยนแปลงไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือของเราเพื่อทำธุรกรรมต่อไป

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน

หากท่านต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ด้านล่างนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผล ในการเรียกดูบันทึกข้อมูลดังกล่าว
หากท่านมีบัญชีการใช้บริการกับ มานูฮับ ช้อปออนไลน์ ท่านอาจเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าของท่านโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของท่านบนเว็บไซต์ ในนั้นท่านจะสามารถเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าที่สมบูรณ์แล้ว หรือที่ยังคงค้างอยู่หรือที่จะได้ส่งสินค้าให้ท่านในเวลาอันสั้น และสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่การส่งสินค้ารายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร หรือการส่งข่าวสารที่ท่านได้สมัครไว้ได้
ท่านตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่านและรายละเอียดการสั่งสินค้าในทางที่ผิด เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เรารับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย - จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว - จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต - จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย และธุรกิจอีกต่อไป - หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิดโดย มานูฮับ ช้อปออนไลน์ กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ - รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจในการใช้บริการของท่าน กรุณาใช้ตัวเลขตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่นหากท่านได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่าน และผลที่ตามมาหากท่านไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของท่านได้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งให้แก่เราท่านอาจต้องยอมรับนิติกรรมใดๆ ที่ทำลงในนามของท่านดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผย หรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ท่านควรที่จะติดต่อเรา และเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน เราขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ และปิดบราวเซอร์ ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

มนูฮับ ช้อปออนไลน์ จะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในเว็บไซต์

สิทธิของ มนูฮับ ช้อปออนไลน์

ท่านรับทราบ และตกลงว่า มานูฮับ ช้อปออนไลน์ มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฏหมาย หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้น จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครในหรือการบังคับเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับ คำสั่ง การสอบสวน และ/หรือ การร้องของในรูปแบบต่างๆของหน่วยงานต่างๆ ตามที่กล่าวมา ภายใต้การบังคับของกฏหมายที่เกี่ยวข้องท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆต่อ มานูฮับช้อปออนไลน์ และสิทธิ์อื่นใดที่มีต่อ มนูฮับ ช้อปออนไลน์ ที่อาจเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้ภาวะดังกล่าวข้างต้น

การติดต่อ มนูฮับ ช้อปออนไลน์

หากท่านต้องการยกเลิกการยินยอม ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน รวมถึงคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางเทคนิค กรุณาติดต่อเราได้ผ่านสายด่วนโทร. 090 959 7717