นโยบายการคืนสินค้า

1.แจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้า สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ 2 ช่อทางคือ 1.1 แจ้งความประสงค์มาที่ฝ่ายบริการลูกค้าโทร. 082 920 8218 1.2 แจ้งความประสงค์มาที่อีเมล  web@manuhubs.com โดยบอกรายละเอียดของผู้สั่งซื้อสินค้าและสาเหตุการคืนสินค้า/ความเสียหาย/สินค้าชำรุด/สินค้าผิดขนาด/ได้รับสินค้าผิด 2. ส่งภาพถ่ายสินค้าและเอกสารประกอบการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าที่จำเป็น ได้แก่ 2.1  หลักฐานการซื้อขายสินค้า ที่มีเลขที่ใบสั่งสินค้าอยู่ด้วย 2.2  สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ที่ต้องการขอรับเงินคืน (ชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าหรือชื่อผู้รับสินค้า) 2.3  สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อในบัตรจะต้องตรงกับชื่อบัญชีธนาคารที่ต้องการขอรับเงินคืน) 2.4 กรณีที่ชื่อของผู้รับเงินคืนไม่ตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าหรือชื่อผู้รับสินค้า ผู้ขอรับเงินคืนจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจรับเงินแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกับผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจที่ชื่อตรงกับผู้สั่งซื้อสินค้าหรือผู้รับสินค้า โดยแนบไฟล์เอกสารและรูปภาพทั้งหมดส่งมาที่อีเมล web@manuhubs.com 3. ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ หลังจากนั้นจะทำการยืนยันกับลูกค้าว่าสามารถคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าได้หรือไม่ 4. หากพิจารณาแล้วว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถทำคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าได้ ให้ลูกค้าทำการบรรจุสินค้า อุปกรณ์ประกอบและของแถม (หากมี) ที่มาพร้อมกันลงกล่องพร้อมกับแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าดูโฮมช้อปออนไลน์และใบสั่งซื้อให้เรียบร้อย 5. ทำการจัดส่งสินค้าคืน ซึ่งสามารถส่งสินค้าได้ 2 วิธี คือ ลูกค้าจัดส่งสินค้าคืนด้วยตัวเองหรือบริษัทขนส่งไปรับสินค้าคืน 5.1 วิธีสำหรับลูกค้าจัดส่งสินค้าคืนด้วยตัวเอง 5.1.1 สำหรับในเขตกรุงเทพ 5.1.1.1 หลังจากทางบริษัทมีการตรวจสอบแล้วว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถทำคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าได้ ให้ลูกค้านำสินค้า อุปกรณ์ประกอบ ของแถม (หากมี) แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้ามานูฮับ ช้อปออนไลน์และใบสั่งซื้อบรรจุลงกล่องให้เรียบร้อย เขียนสาเหตุการส่งคืนสินค้าบนหน้ากล่องและที่อยู่ที่ทำการจัดส่งให้ชัดเจน แล้วทำการจัดส่งสินค้าคืนมาที่ ______________________________________________________________________       5.1.1.2 เมื่อทำการจัดส่งกับบริษัทขนส่งเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งการส่งสินค้าคืนและส่งหลักฐานหรือใบเสร็จค่าขนส่งมาทางอีเมล web@manuhubs.com ทางบริษัทจะตรวจสอบเอกสารและสินค้าเพื่อดำเนินการต่อไป 5.1.2 สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด 5.1.2.1 หลังจากทางบริษัทมีการตรวจสอบแล้วว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถทำคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าได้ ให้ลูกค้านำสินค้า อุปกรณ์ประกอบ ของแถม (หากมี) แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้ามานูฮับ ช้อปออนไลน์และใบสั่งซื้อบรรจุกล่องให้เรียบร้อย เขียนสาเหตุการส่งคืนสินค้าบนหน้ากล่องและที่อยู่ที่ทำการจัดส่งให้ชัดเจน แล้วทำการจัดส่งสินค้าคืนมาที่ ______________________________________________________________________  หรือสามารถเดินทางมาส่งคืนสินค้าด้วยตัวเองที่สาขาที่ลูกค้าสะดวกที่สุด 5.1.2.2 เมื่อทำการจัดส่งสินค้าคืนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบเอกสารและสินค้าเพื่อดำเนินการต่อไป 5.2 วิธีสำหรับเรียกใช้บริษัทขนส่งไปรับสินค้าคืน 5.2.1 หลังจากทางบริษัทมีการตรวจสอบแล้วว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถทำคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าได้ ทางบริษัทจะส่งเอกสารใบนำส่งสินค้าไปทางอีเมลลูกค้า และจะทำการนัดวันเวลาและสถานที่เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปรับสินค้าคืนกับลูกค้า 5.2.2 กรณีลูกค้าเปลี่ยนใจหรือไม่พอใจในตัวสินค้า แต่ต้องการที่จะคืน/เปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการขนส่งกลับ โดยลูกค้าต้องทำการโอนเงินค่าขนส่งสินค้ามายังบริษัทและแจ้งโอนเงินให้เรียบร้อย ทางบริษัทจะส่งเอกสารใบนำสินค้าไปทางอีเมลลูกค้า และจะทำการนัดวันเวลาและสถานที่เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปรับสินค้าคืนกับลูกค้า 5.2.3 ลูกค้าจะต้องบรรจุหีบห่อสินค้าให้เรียบร้อยและนำเอกสารใบนำส่งสินค้าที่บริษัทส่งให้ทางอีเมลมาติดบนหีบห่อสินค้าด้วย 1 ฉบับ และเก็บไว้กับตัวเองอีก 1 ฉบับ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมารับสินค้า 5.2.4 เจ้าหน้าที่จะมารับสินค้าคืนตามวันเวลาที่กำหนดไว้ และทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารและสินค้าที่ได้รับ จากนั้นบริษัทจะทำการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้าให้ หลังจากทำการตรวจสอบเอกสารและสินค้าเรียบร้อยแล้วและเป็นไปตามเงื่อนไข      6. กรณีลูกค้าขอคืนสินค้า บริษัทจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 20 วันทำการหลังจากที่ตรวจสอบเอกสารและสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมระยะเวลาการดำเนินการของทางธนาคาร) หากบริษัทตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทจะนำส่งสินค้าคืนและสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสินค้า 7. กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้า บริษัทจะทำการส่งสินค้าให้ลูกค้าภายใน 15 วันทำการหลังจากที่ได้รับสินค้าคืนและตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว ** หมายเหตุ 1. กรณีเลือกชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง หากต้องการคืนสินค้าแต่สินค้ายังไม่ถึงมือลูกค้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 090 959 7717 เพื่อตรวจสอบและยืนยันสินค้าก่อนทำการคืนสินค้ากับเจ้าหน้าที่ 2. การคืนสินค้าโดยคืนสินค้าทั้งหมดในรายการบิล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทำการหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกการสั่งซื้อและการหีบห่อสินค้า โดยคิดร้อยละ 2 ของราคาบิลนั้น 3. การคืนสินค้าบางรายการในบิลนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทำการหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกการสั่งซื้อและการหีบห่อสินค้า โดยคิดร้อยละ  2 ของราคาสินค้า 4. การคืนสินค้าหากพิจารณาแล้วว่าทางบริษัทมีส่วนผิดหรืออยู่ในกรณีที่บริษัทต้องรับผิดชอบ ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้ากลับ แต่หากพิจารณาแล้วว่าทางบริษัทไม่มีส่วนผิดหรือไม่อยู่ในกรณีที่บริษัทต้องรับผิดชอบ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งกลับ 5. การคืนสินค้าโดยคืนสินค้าทั้งหมดในรายการบิล กรณีที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ทางบริษัทขอคิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ร้อยละ 3 ของราคาบิลนั้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการหีบห่อ, ค่าขนส่ง) 6. การคืนสินค้าบางรายการในบิลนั้น กรณีที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ทางบริษัทขอคิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ร้อยละ 3 ของราคาบิลนั้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการหีบห่อ, ค่าขนส่ง)