เงื่อนไขการใช้บัตรสมาชิก

ขั้นตอนการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/เคลมสินค้า มนูฮับ ช้อปออนไลน์

- กรุณาแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนชำระเงิน หรือ log in เข้าสู้ระบบ - สมาชิกสามารถรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนกันได้ - บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท มนูฮับ จำกัด ผู้ถือบัตรยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรทุกประการ  - บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขการออกบัตรทดแทน และ การยกเลิกบัตร

- กรณีบัตรสมาชิกสูญหาย ชำรุด กรุณาแจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ มนูฮับ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต เพื่อออกบัตรทดแทนให้แก่สมาชิก  - สมาชิกสามารถยกเลิกบัตรสมาชิกได้โดยการทำลายบัตร และแจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่จุดบริการลูกค้า - การยกเลิกบัตรดังกล่าวมีผลให้คะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดถูกยกเลิกทันที บริษัท มนูฮับ จำกัด ไม่มีภาระผูกพันหนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชยใด ๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกไม่สามารถอ้างสิทธิใด ๆได้

เงื่อนไขการสะสมคะแนน

- การสะสมคะแนนสมาชิก เฉพาะการซื้อสินค้ากับมนูฮับ โดยแจ้งเลขที่สมาชิก หรือ หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับมนูฮับ ที่จุดชำระเงิน เพื่อการบันทึกคะแนนตามเลขที่สมาชิกของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดยอดซื้อเปลี่ยนเป็นคะแนน ดังนี้  - คำนวนคะแนนจากยอดชำระเงิน ทั้งวงเงินเครดิต และ เงินสด  - อัตราคำนวนยอดซื้อ 50 บาท เท่ากับ 1 คะแนน จากยอดซื้อสมาชิก (คะแนนหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563) ******(คำนวนใหม่) - คำนวนคะแนนจากยอดชำระ ที่ราคารวม VAT แล้ว  - สินค้ายกเว้นการคำนวนคะแนน คือ สินค้ากลุ่มสายพานลำเลียง ทุกรายการ *** - ค่าบริการขนส่ง,ติดตั้ง,ออกแบบ และค่าบริการอื่น ๆ จะยกเว้นการคำนวนคะแนน  - ยอดซื้อสะสมที่ใช้ในการแลกแต้มปี 2563 เริ่มสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 - บริษัท มนูฮับ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมปี 2563

- สะสมครบทุก ๆ 1,000 คะแนน สามารถแลกรับคูปองเงินสดมูลค่า 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ มนูฮับ - ยอดซื้อสะสมที่ใช้ในการแลกคะแนนปี 2563 เริ่มสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563  - ระยะเวลาการแลกคะแนน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 - ลูกค้ามีความประสงค์แลกคะแนน รับของสมานาคุณ สามารถแจ้งรับได้ ณ จุดบริการ  พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตพร้อมบัตรสมาชิก มนูฮับ   / รหัสสมาชิก ที่ตรงกับเจ้าของบัตรสมาชิกเท่านั้น (กรณีรับแทนต้องมีเอกสารมอบอำนาจ) - การแลกคะแนนไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี หรือ แลกตามจำนวนคะแนนที่ลูกค้ามี - คะแนนสะสมที่ทำการแลกไปแล้ว จะถูกหักลบยอดคงเหลือทันที - กรณีลูกค้า ไม่ใช้คะแนนสะสม ปี 2562 ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่มีการยกยอดไปใช้ในปีถัดไปได้ - บริษัท มนูฮับ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า